Anexo:Letras latinas

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a: navegación, búsqueda

Lista de letras latinas.

Alfabeto básico[editar]

Alfabeto latino original en el Reino Romano
A B C D E F Z H I K L M N O P Q R S T V X
Alfabeto latino en el Imperio Romano
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z
Alfabeto latino básico moderno[1]
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Extensiones y ligaduras[editar]

Extensiones y ligaduras latinas

ɐ ɑ ɒ ʙ Ↄↄ Ðð ȸ ʣ ʥ ʤ Ǝǝ Əə Ɛɛ ɘ ɚ ɜ ɝ ɞ ʚ ɤ ʩ Ⅎⅎ ɡ ɢ ʛ Ɣɣ Ƣƣ ʜ Ƕƕ ɦ Ⱶⱶ ɧ ɪ Ɩɩ ʞ ʪ ʫ ʟ ɮ ƛ ʎ ɴ Ŋŋ ɶ Ɔɔ ɷ Ȣȣ ɸ ȹ Ʀʀ ɹ ɺ ɻ ɿ ʁ Ꝛꝛ ẞß Ʃʃ ƪ ʅ ʆ ſ ʨ ƾ ʦ ʧ ʇ ɥ ʮ ʯ Ɯɯ ɰ Ʊʊ ᵿ Ʌʌ ʍ ƍ Ʒʒ Ǯǯ Ƹƹ ƺ ʓ Ȝȝ Þþ Ƿƿ ƻ Ƨƨ Ƽƽ Ƅƅ Ɂɂ ʔ ʕ ʡ ʢ ʖ ǀ ǁ ǂ ǃ ʗ ʘ ʬ ʭ Ææ Ǽǽ Ǣǣ Œœ

Letras con acentos diacríticos[editar]

Letras con diacríticos

Áá Àà Ăă Ắắ Ằằ Ẵẵ Ẳẳ Ââ Ấấ Ầầ Ẫẫ Ẩẩ Ǎǎ Åå Ǻǻ Ää Ǟǟ Ãã Ȧȧ Ǡǡ Ąą Āā Ảả Ȁȁ Ȃȃ Ạạ Ặặ Ậậ Ḁḁ Ⱥⱥ Ḃḃ Ḅḅ Ḇḇ Ƀƀ Ɓɓ Ƃƃ Ćć Ĉĉ Čč Ċċ Çç Ḉḉ Ȼȼ Ƈƈ ɕ Ďď Ḋḋ Ḑḑ Ḍḍ Ḓḓ Ḏḏ Đđ Ɖɖ Ɗɗ Ƌƌ ȡ Éé Èè Ĕĕ Êê Ếế Ềề Ễễ Ểể Ěě Ëë Ẽẽ Ėė Ȩȩ Ḝḝ Ęę Ēē Ḗḗ Ḕḕ Ẻẻ Ȅȅ Ȇȇ Ẹẹ Ệệ Ḙḙ Ḛḛ Ɇɇ Ḟḟ Ƒƒ Ǵǵ Ğğ Ĝĝ Ǧǧ Ġġ Ģģ Ḡḡ Ǥǥ Ɠɠ Ĥĥ Ȟȟ Ḧḧ Ḣḣ Ḩḩ Ḥḥ Ḫḫ H̱ẖ Ħħ Ⱨⱨ Íí Ìì Ĭĭ Îî Ǐǐ Ïï Ḯḯ Ĩĩ İi Įį Īī Ỉỉ Ȉȉ Ȋȋ Ịị Ḭḭ Ɨɨ Ĵĵ ǰ ȷ Ɉɉ ʝ ɟ ʄ Ḱḱ Ǩǩ Ķķ Ḳḳ Ḵḵ Ƙƙ Ⱪⱪ Ĺĺ Ľľ Ļļ Ḷḷ Ḹḹ Ḽḽ Ḻḻ Łł Ŀŀ Ƚƚ Ⱡⱡ Ɫɫ ɬ ɭ ȴ Ḿḿ Ṁṁ Ṃṃ ɱ Ńń Ǹǹ Ňň Ññ Ṅṅ Ņņ Ṇṇ Ṋṋ Ṉṉ Ɲɲ Ƞƞ ɳ ȵ N̈n̈ Óó Òò Ŏŏ Ôô Ốố Ồồ Ỗỗ Ổổ Ǒǒ Öö Ȫȫ Őő Õõ Ṍṍ Ṏṏ Ȭȭ Ȯȯ Ȱȱ Øø Ǿǿ Ǫǫ Ǭǭ Ōō Ṓṓ Ṑṑ Ỏỏ Ȍȍ Ȏȏ Ơơ Ớớ Ờờ Ỡỡ Ởở Ợợ Ọọ Ộộ Ɵɵ Ṕṕ Ṗṗ Ᵽᵽ Ƥƥ P̃p̃ ʠ Ɋɋ Ŕŕ Řř Ṙṙ Ŗŗ Ȑȑ Ȓȓ Ṛṛ Ṝṝ Ṟṟ Ɍɍ ɼ Ɽɽ ɾ Śś Ṥṥ Ŝŝ Šš Ṧṧ Ṡṡẛ Şş Ṣṣ Ṩṩ Șș ʂ ȿ S̩s̩ Ťť T̈ẗ Ṫṫ Ţţ Ṭṭ Țț Ṱṱ Ṯṯ Ŧŧ Ⱦⱦ ƫ Ƭƭ Ʈʈ ȶ Úú Ùù Ŭŭ Ûû Ǔǔ Ůů Üü Ǘǘ Ǜǜ Ǚǚ Ǖǖ Űű Ũũ Ṹṹ Ųų Ūū Ṻṻ Ủủ Ȕȕ Ȗȗ Ưư Ứứ Ừừ Ữữ Ửử Ựự Ụụ Ṳṳ Ṷṷ Ṵṵ Ʉʉ Ṽṽ Ṿṿ Ʋʋ Ẃẃ Ẁẁ Ŵŵ W̊ẘ Ẅẅ Ẇẇ Ẉẉ Ẍẍ Ẋẋ Ýý Ỳỳ Ŷŷ Y̊ẙ Ÿÿ Ỹỹ Ẏẏ Ȳȳ Ỷỷ Ỵỵ ʏ Ɏɏ Ƴƴ Źź Ẑẑ Žž Żż Ẓẓ Ẕẕ Ƶƶ Ȥȥ ʐ ʑ ɀ Ⱬⱬ

Dígrafos, trígrafos y tetrágrafos[editar]

Multigrafos latinos
Dígrafos

a’ aa ae ãe ah ai ãi ái am âm an än ân ån ão ao aq au äu aw ay 'b bb bd bh bp bz cc cg ch čh ci ck cn cs ct cu cz 'd dc dd dg dh dj dl dq dr dt dx dy dz e’ ea éa ee eh ei éi em ém êm en én ên ɛn eo eq eu ew ey ff fh gb gc ge gg gh gi gj gk gl gm gn gq gr gu gw ǥw gx gy hh hj hl hm hn hs hu hw hx i’ ie ig ih ii ij il im ím in ín în io ío iq iu ix jh jj kg kh kj kk kl kn kp kr ku kw ḵw ky lh lj ll l·l ly mb mf mg mh ml mn mp mv n’ nb nc nd ng ńg ñg nh nj nk nn np nq nr ns nt nw nx ny nz o’ oa oe õe oh oi ói on om ôm ön ôn ɔn oo oq ou ow oy øy œu pf ph pl pn pp ps pt qg qh qu qw rd rh rl rn rr rs rt rz sc sh ſh si sj sk sl sr ss sv sy sz tc tg th ti tj tl tr ts tt tx ty tz u’ uc ue ug uh ui úi um úm un ún ün uo uq ur uu uw vh vv wh wr wu xg xh xi xu xw x̱w xy 'y yh yi yk ym yn yr yu yy zh zs zv zz

Trígrafos

aai abh adh aei agh aim ain aío amh aoi aon aou aoû aqh aye bhf c'h chh chj chs ddh dlh dsh dtc dzh dzv dzs eai eái eau ein eoi eqh geü ghj ghw gli gni guë güe gqh hhw hml hny idh igh ign ilh ill iqh iúi jyu khu khw lli nch ndl ndz ng’ ngb ngc ngg ngh ngk ngq ngw ngx nkc nkh nkp nkq nkx nph npl nqh nrh ntc nth ntl nts ntx nyh nyk nzv obh odh oen ogh oin oío omh ooi oqh plh qx’ rnd rrh sch sci sh' skj ssi sth stj tcg tch ths tlh tsg tsh tsj tsv tth txh tyh uío uqh urr xhw

Tetragrafos

abha adha agha aidh aigh amha chth dsch eabh eadh eamh eeuw eidh eigh ieuw illi gqx’ ndlh nplh ntsh ntxh nyng obha odha ogha oidh oigh omha ough phth thsh tsch

Pentagrafos

abhai adhai aghai amhai eabha eadha eamha eidhi eighi obhai odhai oghai oidhi oighi omhai tzsch

Hexagrafos

eabhai eadhai eamhai eidhea eighea oidhea oighea

Variantes paleógraficas[editar]

Referencias[editar]

  1. Inventario básico del siglo XVIII; así que definido en ISO/IEC 646 (basado en ASCII) que fue basado en las 26 letras del Alfabeto inglés y previamente en telecomunicación estándar