Anexo:Neumología

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
THA Código internacional FMA Término internacional (latín) Término en inglés Térmimo actual
2765 A06.0.00.000 7158 (Systema respiratorium) respiratory system Sistema respiratorio
2766 A06.1.01.001 46472 (Nasus) nose Nariz
2767 A06.1.01.002 59516 (Radix nasi) root of nose Raíz (nariz)[1]
2768 A06.1.01.003 59517 (Dorsum nasi) dorsum of nose Dorso (nariz)
2769 A06.1.01.004 59518 (Apex nasi) apex of nose; tip of nose Vértice (nariz)
2770 A06.1.01.005 59519 (Ala nasi) ala of nose Ala (nariz)
2771 A06.1.01.006 71704 (Cartilagines nasi) nasal cartilages Cartílagos nasales
2772 A06.1.01.007 59504 (Cartilago alaris major nasi) major alar cartilage Cartílago alar mayor
2773 A06.1.01.008 59544 (Crus mediale cartilaginis alaris majoris nasi) medial crus Pilar medial (cartílago alar mayor)
2774 A06.1.01.009 59595 (Pars mobilis septi nasi) mobile part of nasal septum Porción móvil del tabique nasal
2775 A06.1.01.010 59547 (Crus laterale cartilaginis alaris majoris nasi) lateral crus Pilar lateral (cartílago alar mayor)
2776 A06.1.01.011 71705 (Cartilagines alares minores nasi) minor alar cartilages Cartílagos alares menores
2777 A06.1.01.012 71706 (Cartilagines nasi accessoriae) accessory nasal cartilages Cartílagos nasales accesorios
2778 A06.1.01.013 59503 (Cartilago septi nasi) septal nasal cartilage Cartílago del tabique nasal
2779 A06.1.01.014 59579 (Processus lateralis cartilaginis septi nasi) lateral process Apófisis lateral (cartílago del tabique nasal)
2780 A06.1.01.015 59580 (Processus posterior cartilaginis septi nasi; Processus sphenoidalis cartilaginis septi nasi) posterior process; sphenoid process Apófisis posterior (cartílago del tabique nasal); Apófisis esfenoidal (cartílago del tabique nasal)
2781 A06.1.01.016 59514 (Cartilago vomeronasalis) vomeronasal cartilage Cartílago vomeronasal
2782 A06.1.02.001 54378 (Cavitas nasi) nasal cavity Fosa nasal
9411 A06.1.02.002 72005 (Nares;naris) naris; nostril; nares Orificios nasales
9412 A06.1.02.003 76585 (Choanae;choana) choana;posterior nasal aperture; choanae Coanas
2785 A06.1.02.004 54375 (Septum nasi) nasal septum Tabique nasal
2786 A06.1.02.005 77197 (Pars membranacea septi nasi) membranous part Porción membranosa (tabique nasal)
2787 A06.1.02.006 59838 (Pars cartilaginea septi nasi) cartilaginous part Porción cartilaginosa (tabique nasal)
2788 A06.1.02.007 59837 (Pars ossea septi nasi) bony part Porción ósea (tabique nasal)
2789 A06.1.02.008 77280 (Organum vomeronasale) vomeronasal organ Órgano vomeronasal
2790 A06.1.02.009 59644 (Vestibulum nasi) nasal vestibule Vestíbulo nasal
2791 A06.1.02.010 59686 (Limen nasi) limen nasi Limen nasal
2792 A06.1.02.011 83769 (Sulcus olfactorius) olfactory groove Surco olfatorio
2793 A06.1.02.012 57457 (Concha nasi suprema) highest nasal concha Cornete nasal supremo
2794 A06.1.02.013 57458 (Concha nasi superior) superior nasal concha Cornete nasal superior
2795 A06.1.02.014 57459 (Concha nasi media) middle nasal concha Cornete nasal medio
2796 A06.1.02.015 54736 (Concha nasi inferior) inferior nasal concha Cornete nasal inferior; Concha (fosa nasal)
2797 A06.1.02.016 76586 (Plexus cavernosi conchae) cavernous plexus of conchae Plexos cavernosos de los cornetes
2798 A06.1.02.017 59684 (Tunica mucosa nasi) mucosa; mucous membrane Membrana mucosa (fosa nasal)
2799 A06.1.02.018 77198 (Pars respiratoria tunicae mucosae nasi) respiratory region Porción respiratoria (membrana mucosa de la fosa nasal)
2800 A06.1.02.019 77199 (Pars olfactoria tunicae mucosae nasi) olfactory region Porción olfatoria (membrana mucosa de la fosa nasal)
2801 A06.1.02.020 71625 (Glandulae nasales) nasal glands Glándulas nasales
2802 A06.1.02.021 59766 (Agger nasi) agger nasi Eminencia nasal
2803 A06.1.02.022 59734 (Recessus sphenoethmoidalis) spheno-ethmoidal recess Receso esfeno-etmoidal
2804 A06.1.02.023 53138 (Meatus nasi superior) superior nasal meatus Meato nasal superior
2805 A06.1.02.024 53139 (Meatus nasi medius) middle nasal meatus Meato nasal medio
2806 A06.1.02.025 59737 (Atrium meatus medii) atrium of middle meatus Atrio del meato medio
2807 A06.1.02.026 57487 (Bulla ethmoidalis) ethmoidal bulla Bulla etmoidal
2808 A06.1.02.027 75769 (Infundibulum ethmoidale) ethmoidal infundibulum Infundíbulo etmoidal
2809 A06.1.02.028 75057 (Hiatus semilunaris) semilunar hiatus Hiato semilunar
2810 A06.1.02.029 53140 (Meatus nasi inferior) inferior nasal meatus Meato nasal inferior
2811 A06.1.02.030 59676 (Apertura ductus nasolacrimalis) opening of nasolacrimal duct Orificio del conducto nasolagrimal
2812 A06.1.02.031 53141 (Meatus nasi communis;meatus communis nasi) common nasal meatus Meato nasal común
2813 A06.1.02.032 53142 (Meatus nasopharyngeus) nasopharyngeal meatus Meato nasofaríngeo
2814 A06.1.02.033 77282 (Ductus incisivus) incisive duct Conducto incisivo
2815 A06.1.03.001 76587 (Sinus paranasales) paranasal sinuses Senos paranasales
2816 A06.1.03.002 57715 (Sinus maxillaris) maxillary sinus Seno maxilar
2817 A06.1.03.003 54683 (Sinus sphenoidalis) sphenoidal sinus Seno esfenoidal
2818 A06.1.03.004 57417 (Sinus frontalis) frontal sinus Seno frontal
2819 A06.1.03.005 71958 (Cellulae ethmoidales) ethmoidal cells Celdillas etmoidales
2820 A06.1.03.006 82448 (Cellulae ethmoidales anteriores) anterior ethmoidal cells Celdillas etmoidales anteriores
2821 A06.1.03.007 82449 (Cellulae ethmoidales mediae) middle ethmoidal cells Celdillas etmoidales medias
2822 A06.1.03.008 82450 (Cellulae ethmoidales posteriores) posterior ethmoidal cells Celdillas etmoidales posteriores
2823 A06.2.01.001 55097 (Larynx) larynx Laringe
2824 A06.2.02.001 76490 (Cartilagines et articulationes laryngeales) laryngeal cartilages and joints Cartílagos y articulaciones laríngeas
9413 A06.2.02.002 55099 (Cartilago thyroidea) thyroid cartilage Cartílago tiroides
2826 A06.2.02.003 55304 (Prominentia laryngea) laryngeal prominence Prominencia laríngea
2827 A06.2.02.004 55301 (Lamina cartilaginis thyroideae dextra/sinistra; Lamina dextra/sinistra cartilaginis thyroideae) lamina;right/left lamina Lámina derecha/izquierda
2828 A06.2.02.005 55279 (Incisura thyroidea superior) superior thyroid notch Incisura tiroidea superior
2829 A06.2.02.006 55280 (Incisura thyroidea inferior) inferior thyroid notch Incisura tiroidea inferior
2830 A06.2.02.007 55282 (Tuberculum thyroideum superius) superior thyroid tubercle Tubérculo tiroideo superior
2831 A06.2.02.008 55283 (Tuberculum thyroideum inferius) inferior thyroid tubercle Tubérculo tiroideo inferior
2832 A06.2.02.009 55289 (Linea obliqua cartilaginis thyroideae) oblique line Línea oblicua (cartílago tiroides)
2833 A06.2.02.010 55294 (Cornu superius cartilaginis thyroideae) superior horn Asta superior (cartílago tiroides)
2834 A06.2.02.011 55297 (Cornu inferius cartilaginis thyroideae) inferior horn Asta inferior (cartílago tiroides)
2835 A06.2.02.012 75347 (Foramen thyroideum) thyroid foramen Foramen tiroideo
2836 A06.2.02.013 55132 (Membrana thyrohyoidea) thyrohyoid membrane Membrana tirohioidea
2837 A06.2.02.014 55138 (Ligamentum thyrohyoideum medianum) median thyrohyoid ligament Ligamento tirohioideo medio
2838 A06.2.02.015 76878 (Bursa retrohyoidea) retrohyoid bursa Bolsa retrohioidea
2839 A06.2.02.016 75391 (Bursa infrahyoidea) infrahyoid bursa Bolsa infrahioidea
2840 A06.2.02.017 55139 (Ligamentum thyrohyoideum laterale) lateral thyrohyoid ligament Ligamento tirohioideo lateral
2841 A06.2.02.018 55213 (Cartilago triticea) triticeal cartilage Cartílago triticio
9415 A06.2.03.001 9615 (Cartilago cricoidea) cricoid cartilage Cartílago cricoides
2843 A06.2.03.002 55313 (Arcus cartilaginis cricoideae) arch of cricoid cartilage Arco del cartílago cricoides
2844 A06.2.03.003 55314 (Lamina cartilaginis cricoideae) lamina of cricoid cartilage Lámina del cartílago cricoides
2845 A06.2.03.004 55317 (Facies articularis arytenoidea cricoideae) arytenoid articular surface Superficie articular aritenoidea del cartílago cricoides
2846 A06.2.03.005 55318 (Facies articularis thyroidea cricoideae) thyroid articular surface Superficie articular tiroidea del cartílago cricoides
2847 A06.2.03.006 55101 (Articulatio cricothyroidea) cricothyroid joint Articulación cricotiroidea
2848 A06.2.03.007 55106 (Capsula articularis cricothyroidea) capsule of cricothyroid joint Cápsula de la articulación cricotiroidea
2849 A06.2.03.008 77283 (Ligamentum ceratocricoideum) ceratocricoid ligament Ligamento ceratocricoideo
2850 A06.2.03.009 55237 (Ligamentum cricothyroideum medianum) median cricothyroid ligament Ligamento cricotiroideo medio
2851 A06.2.03.010 55259 (Ligamentum cricotracheale) cricotracheal ligament Ligamento cricotraqueal
9414 A06.2.04.001 55109 (Cartilago arytenoidea) arythenoid cartilage Cartílago aritenoides
2853 A06.2.04.002 76671 (Facies articularis cartilaginis arytenoideae) articular surface Cara articular (cartílago aritenoides)
2854 A06.2.04.003 55349 (Basis cartilaginis arytenoideae) base of arytenoid cartilage Base (cartílago aritenoides)
2855 A06.2.04.004 76672 (Facies anterolateralis cartilaginis arytenoideae) anterolateral surface Cara anterolateral (cartílago aritenoides)
2856 A06.2.04.005 55350 (Processus vocalis cartilaginis arytenoideae) vocal process Apófisis vocal (cartílago aritenoides)
2857 A06.2.04.006 55352 (Crista arcuata cartilaginis arytenoideae) arcuate crest Cresta arcuata (cartílago aritenoides)
2858 A06.2.04.007 55353 (Colliculus cartilaginis arytenoideae) colliculus Colículo (cartílago aritenoides)
2859 A06.2.04.008 76912 (Fovea oblonga cartilaginis arytenoideae) oblong fovea Fosa oblonga (cartílago aritenoides)
2860 A06.2.04.009 76913 (Fovea triangularis cartilaginis arytenoideae) triangular fovea Fosa triangular (cartílago aritenoides)
2861 A06.2.04.010 76673 (Facies medialis cartilaginis arytenoideae) medial surface Cara medial (cartílago aritenoides)
2862 A06.2.04.011 76674 (Facies posterior cartilaginis arytenoideae) posterior surface Cara posterior (cartílago aritenoides)
2863 A06.2.04.012 55348 (Apex cartilaginis arytenoideae) apex of arytenoid cartilage Vértice (cartílago aritenoides)
2864 A06.2.04.013 55351 (Processus muscularis cartilaginis arytenoideae) muscular process Apófisis muscular (cartílago aritenoides)
2865 A06.2.04.014 55102 (Articulatio cricoarytenoidea) crico-arytenoid joint Articulación crico-aritenoidea
2866 A06.2.04.015 55305 (Capsula articularis cricoarytenoidea) capsule of crico-arytenoid joint Cápsula de la articulación crico-aritenoidea
2867 A06.2.04.016 55261 (Ligamentum cricoarytenoideum) crico-arytenoid ligament Ligamento crico-aritenoideo
2868 A06.2.04.017 55260 (Ligamentum cricopharyngeum) cricopharyngeal ligament Ligamento cricofaríngeo
2869 A06.2.04.018 55379 (Cartilago sesamoidea ligamenta cricopharyngei) sesamoid cartilage Cartílago sesamoideo (ligamento cricofaríngeo)
9416 A06.2.05.001 55110 (Cartilago corniculata) corniculate cartilage Cartílago corniculado
2871 A06.2.05.002 55388 (Tuberculum corniculatum) corniculate tubercle Tubérculo corniculado
9417 A06.2.06.001 55111 (Cartilago cuneiformis) cuneiform cartilage Cartílago cuneiforme
2873 A06.2.06.002 55391 (Tuberculum cuneiforme) cuneiform tubercle Tubérculo cuneiforme
9418 A06.2.07.001 55130 (Epiglottis) epiglottis Epiglotis
2875 A06.2.07.002 55112 (Cartilago epiglottica) epiglottic cartilage Cartílago epiglótico
2876 A06.2.07.003 55400 (Petiolus epiglottidis) stalk of epiglottis Tallo epiglótico
2877 A06.2.07.004 55397 (Tuberculum epiglotticum) epiglottic tubercle Tubérculo epiglótico
2878 A06.2.07.005 55230 (Ligamentum thyroepiglotticum) thyro-epiglottic ligament Ligamento tiro-epliglótico
2879 A06.2.07.006 55227 (Ligamentum hyoepiglotticum) hyo-epiglottic ligament Ligamento hio-epiglótico
2880 A06.2.07.007 77284 (Corpus adiposum preepiglotticum) pre-epiglottic fat body Cuerpo adiposo preepiglótico
1769 A04.2.07.001 46616 (Musculi laryngis) laryngeal muscles Músculos laríngeos
2881 A06.2.08.001 46417 (Musculus cricothyroideus) cricothyroid Músculo cricotiroideo
2882 A06.2.08.002 46609 (Pars recta musculi cricothyroidei) straight part Porción recta (músculo cricotiroideo)
2883 A06.2.08.003 46610 (Pars obliqua musculi cricothyroidei) oblique part Porción oblicua (músculo cricotiroideo)
2884 A06.2.08.004 46576 (Musculus cricoarytenoideus posterior) posterior crico-arytenoid Músculo crico-aritenoideo posterior
2885 A06.2.08.005 46685 (Musculus ceratocricoideus) ceratocricoid Músculo ceratocricoideo
2886 A06.2.08.006 46579 (Musculus cricoarytenoideus lateralis) lateral crico-arytenoid Músculo crico-aritenoideo lateral
2887 A06.2.08.007 46591 (Musculus vocalis) vocalis Músculo vocal
2888 A06.2.08.008 46588 (Musculus thyroarytenoideus) thyro-arytenoid Músculo tiro-aritenoideo
2889 A06.2.08.009 46594 (Pars thyroepiglottica musculi thyroarytenoidei) thyro-epiglottic part Porción tiroepiglótica (músculo tiroepiglótica)
2890 A06.2.08.010 46583 (Musculus arytenoideus obliquus) oblique arytenoid Músculo aritenoideo oblicuo
2891 A06.2.08.011 46602 (Pars aryepiglottica musculi arytenoidei obliqui) ary-epiglottic part Porción ari-epiglótica (músculo aritenoideo oblicuo)
2892 A06.2.08.012 46582 (Musculus arytenoideus transversus) transverse arytenoid Músculo aritenoideo transverso
2893 A06.2.09.001 55263 (Cavitas laryngis) laryngeal cavity Cavidad laríngea
2894 A06.2.09.002 55405 (Aditus laryngis) laryngeal inlet Entrada a la laringe
2895 A06.2.09.003 55448 (Plica aryepiglottica) ary-epiglottic fold Pliegue ari-epiglótico
2896 A06.2.09.004 55388 (Tuberculum corniculatum) corniculate tubercle Tubérculo corniculado
2897 A06.2.09.005 55391 (Tuberculum cuneiforme) cuneiform tubercle Tubérculo cuneiforme
2898 A06.2.09.006 75122 (Incisura interarytenoidea) interarytenoid notch Incisura interaritenoidea
2899 A06.2.09.007 55406 (Vestibulum laryngis) laryngeal vestibule Vestíbulo laríngeo
2900 A06.2.09.008 55452 (Plica vestibularis) vestibular fold Pliegue vestibular
2901 A06.2.09.009 55473 (Rima vestibuli) rima vestibuli Rima vestibular
2902 A06.2.09.010 64171 (Ventriculus laryngis) laryngeal ventricle Ventrículo laríngeo
2903 A06.2.09.011 64172 (Sacculus laryngis) laryngeal saccule Sáculo laríngeo
2904 A06.2.09.012 55414 (Glottis) glottis Glotis
2905 A06.2.09.013 55457 (Plica vocalis) vocal fold Pliegue vocal
2906 A06.2.09.014 55472 (Rima glottidis; Rima vocalis) rima glottidis Rima glótica
2907 A06.2.09.015 55509 (Pars intermembranacea rimae glottidis) intermembranous part Porción intermembranosa (rima glótica)
2908 A06.2.09.016 55510 (Pars intercartilaginea rimae glottidis) intercartilaginous part Porción intercartilaginosa (rima glótica)
2909 A06.2.09.017 77285 (Plica interarytenoidea rimae glottidis) interarytenoid fold Pliegue interaritenoideo (rima glótica)
2910 A06.2.09.018 55311 (Cavitas infraglottica) infraglottic cavity Cavidad infraglótica
2911 A06.2.09.019 59662 (Tunica mucosa laryngis) mucous membrane; mucosa Mucosa laríngea; Capa mucosa de la laringe
2912 A06.2.09.020 71626 (Glandulae laryngeales) laryngeal glands Glándulas laríngeas
2913 A06.2.09.021 55239 (Membrana fibroelastica laryngis) fibro-elastic membrane of larynx Membrana fibroelástica laríngea
2914 A06.2.09.022 55247 (Membrana quadrangularis) quadrangular membrane Membrana cuadrangular
2915 A06.2.09.023 64147 (Ligamentum vestibulare) vestibular ligament Ligamento vestibular
2916 A06.2.09.024 55250 (Conus elasticus) conus elasticus; cricovocal membrane Cono elástico; Membrana cricovocal
2917 A06.2.09.025 55244 (Ligamentum vocale) vocal ligament Ligamento vocal
2918 A06.3.01.001 7394 (Trachea) trachea Tráquea
2919 A06.3.01.002 7462 (Pars cervicalis tracheae; Pars colli tracheae) cervical part Porción cervical (tráquea)
2920 A06.3.01.003 7463 (Pars thoracica tracheae) thoracic part Porción torácica (tráquea)
2921 A06.3.01.004 71707 (Cartilagines tracheales) tracheal cartilages Cartílagos traqueales
2922 A06.3.01.005 7466 (Musculus trachealis) trachealis Músculo traqueal
2923 A06.3.01.006 71428 (Ligamenta anularia tracheales; Ligamenta trachealia) anular ligaments Ligamentos anulares; Ligamentos traqueales
2924 A06.3.01.007 31889 (Paries membranaceus trachealis) membranous wall Pared membranosa (tráquea)
2925 A06.3.01.008 7464 (Bifurcatio tracheae) tracheal bifurcation Bifurcación traqueal
2926 A06.3.01.009 7465 (Carina tracheae) carina of trachea Carina traqueal
2927 A06.3.01.010 7471 (Tunica mucosa tracheae) mucosa; mucous membrane Mucosa traqueal; Capa mucosa de la tráquea
2928 A06.3.01.011 71627 (Glandulae tracheales) tracheal glands Glándulas traqueales
2929 A06.4.01.001 70774 (Bronchi) bronchi Bronquios
2930 A06.4.01.002 26660 (Arbor bronchialis) bronchial tree Árbol bronquial
2931 A06.4.01.003 7395 (Bronchi principales dexter) right main bronchus Bronquio principal derecho
2932 A06.4.01.004 7396 (Bronchi principales sinister) left main bronchus Bronquio principal izquierdo
2933 A06.4.02.001 76491 (Bronchi lobares et segmentales) lobar and segmental bronchi Bronquios lobares y segmentarios
2934 A06.4.02.002 7397 (Bronchus lobaris superior dexter) right superior lobar bronchus Bronquio lobar superior derecho
2935 A06.4.02.003 13270 (Bronchus segmentalis apicalis (B I)) apical segmental bronchus [B I] Bronquio segmentario apical (B I)
2936 A06.4.02.004 13272 (Bronchus segmentalis posterior (B II)) posterior segmental bronchus [B II] Bronquio segmentario posterior (B II)
2937 A06.4.02.005 13271 (Bronchus segmentalis anterior dexter (B III)) anterior segmental bronchus [B III] Bronquio segmentario anterior derecho (B III)
2938 A06.4.02.006 7401 (Bronchus lobaris medius) middle lobar bronchus Bronquio lobar medio
2939 A06.4.02.007 7402 (Bronchus segmentalis lateralis (B IV)) lateral segmental bronchus [B IV] Bronquio segmentario lateral (B IV)
2940 A06.4.02.008 7403 (Bronchus segmentalis medialis (B V)) medial segmental bronchus [B V] Bronquio segmentario medial (B V)
2941 A06.4.02.009 7404 (Bronchus lobaris inferior dexter) right inferior lobar bronchus Bronquio lobar inferior derecho
2942 A06.4.02.010 13273 (Bronchus segmentalis superior dexter (B VI)) superior segmental bronchus [B VI] Bronquio segmentario superior derecho (B VI)
2943 A06.4.02.011 13275 (Bronchus segmentalis basalis medialis dexter; Bronchus cardiacus dexter (B VII)) medial basal segmental bronchus [B VII] Bronquio segmentario basal medial derecho; Bronquio cardíaco derecho (B VII)
2944 A06.4.02.012 13276 (Bronchus segmentalis basalis anterior dexter (B VIII)) anterior basal segmental bronchus [B VIII] Bronquio segmentario basal anterior derecho (B VIII)
2945 A06.4.02.013 13269 (Bronchus segmentalis basalis lateralis dexter (B IX)) lateral basal segmental bronchus [B IX] Bronquio segmentario basal lateral derecho (B IX)
2946 A06.4.02.014 13268 (Bronchus segmentalis basalis posterior dexter (B X)) posterior basal segmental bronchus [B X] Bronquio segmentario basal posterior derecho (B X)
2947 A06.4.02.015 7423 (Bronchus lobaris superior sinister) left superior lobar bronchus Bronquio lobar superior izquierdo
2948 A06.4.02.016 7425 (Bronchus segmentalis apicoposterior (B I+II)) apicoposterior segmental bronchus [B I+II] Bronquio segmentario apicoposterior (B I+II)
2949 A06.4.02.017 13271 (Bronchus segmentalis anterior sinister (B III)) anterior segmental bronchus [B III] Bronquio segmentario anterior izquierdo (B III)
2950 A06.4.02.018 7430 (Bronchus lingularis superior (B IV)) superior lingular bronchus [B IV] Bronquio superior de la língula (B IV)
2951 A06.4.02.019 7431 (Bronchus lingularis inferior (B V)) inferior lingular bronchus [B V] Bronquio inferior de la língula (B V)
2952 A06.4.02.020 7432 (Bronchus lobaris inferior sinister) left inferior lobar bronchus Bronquio lobar inferior izquierdo
2953 A06.4.02.021 13273 (Bronchus segmentalis superior sinister (B VI)) superior segmental bronchus [B VI] Bronquio segmentario superior izquierdo (B VI)
2954 A06.4.02.022 2954 (Bronchus segmentalis basalis medialis sinister; Bronchus cardiacus sinister (B VII)) medial basal segmental bronchus [B VII] Bronquio segmentario basal medial izquierdo; Bronquio cardíaco izquierdo (B VII)
2955 A06.4.02.023 13276 (Bronchus segmentalis basalis anterior sinister (B VIII)) anterior basal segmental bronchus [B VIII] Bronquio segmentario basal anterior izquierdo (B VIII)
2956 A06.4.02.024 68590 (Bronchus segmentalis basalis lateralis sinister (B IX)) lateral basal segmental bronchus [B IX] Bronquio segmentario basal lateral izquierdo (B IX)
2957 A06.4.02.025 13268 (Bronchus segmentalis basalis posterior sinister (B X)) posterior basal segmental bronchus [B X] Bronquio segmentario basal posterior izquierdo (B X)
2958 A06.4.02.026 76493 (Bronchi intrasegmentales) intrasegmental bronchi Bronquios intrasegmentarios
2959 A06.4.02.027 77288 (Tunica fibromusculocartilaginea bronchi) fibromusculocartilaginous layer Capa fibromusculocartilaginosa
2960 A06.4.02.028 62653 (Tela submucosa bronchi) submucosa Submucosa (bronquio)
2961 A06.4.02.029 62652 (Tunica mucosa bronchi) mucosa; mucous membrane Mucosa bronquial; Capa mucosa del bronquio
2962 A06.4.02.030 71628 (Glandulae bronchiales) bronchial glands Glándulas bronquiales
2963 A06.5.01.001 68877 (Pulmones) lungs Pulmones
2965 A06.5.01.002 7309 (Pulmo sinister) right lung Pulmón izquierdo
2964 A06.5.01.003 7310 (Pulmo dexter) left lung Pulmón derecho
2966 A06.5.01.004 no tiene (Basis pulmonis) base of lung Base (pulmón)
2967 A06.5.01.005 7319 (Apex pulmonis) apex of lung Vértice (pulmón)
2968 A06.5.01.006 7321 (Facies costalis pulmonis) costal surface Cara costal (pulmón)
2969 A06.5.01.007 27395 (Pars vertebralis faciei costalis pulmonis) vertebral part Porción vertebral (cara costal del pulmón)
2970 A06.5.01.008 7323 (Facies mediastinalis pulmonis) mediastinal surface Cara mediastínica (pulmón)
2971 A06.5.01.009 7325 (Impressio cardiaca pulmonis) cardiac impression Impresión cardíaca (pulmón)
2972 A06.5.01.010 7320 (Facies diaphragmatica pulmonis) diaphragmatic surface Cara diafragmática (pulmón)
2973 A06.5.01.011 7327 (Facies interlobaris pulmonis) interlobar surface Cara interlobar (pulmón)
2974 A06.5.01.012 7328 (Margo anterior pulmonis) anterior border Borde anterior (pulmón)
2975 A06.5.01.013 13157 (Incisura cardiaca pulmonis sinistri) cardiac notch of left lung Incisura cardíaca del pulmón izquierdo
2976 A06.5.01.014 7329 (Margo inferior pulmonis) inferior border Borde inferior (pulmón)
2977 A06.5.01.015 7330 (Hilum pulmonis) hilum of lung Hilio pulmonar
2978 A06.5.01.016 no tiene (Radix pulmonis) root of lung Raíz pulmonar
2979 A06.5.01.017 7370 (Lobus superior pulmonis) superior lobe; upper lobe Lóbulo superior (pulmón)
2980 A06.5.01.018 7433 (Lingula pulmonis sinistri) lingula of left lung Língula del pulmón izquierdo
2981 A06.5.01.019 7383 (Lobus medius pulmonis dextri) middle lobe of right lung Lóbulo medio del pulmón derecho
2982 A06.5.01.020 7337 (Lobus inferior pulmonis) inferior lobe; lower lobe Lóbulo inferior (pulmón)
2983 A06.5.01.021 14698 (Fissura obliqua pulmonis) oblique fissure Fisura oblicua (pulmón)
2984 A06.5.01.022 14697 (Fissura horizontalis pulmonis dextri) horizontal fissure of right lung Fisura horizontal del pulmón derecho
2985 A06.5.01.023 76494 (Vasa sanguinea intrapulmonalia) intrapulmonary blood vessels Vasos sanguíneos intrapulmonares
2986 A06.5.02.001 76495 (Segmenta bronchopulmonalia) bronchopulmonary segments Segmentos broncopulmonares
2987 A06.5.02.002 7333 (Lobus superior pulmonis dextri; Pulmo dexter, lobus superior) superior lobe of right lung Lóbulo superior del pulmón derecho
2988 A06.5.02.003 13188 (Segmentum apicale pulmonis dextri [S I]) apical segment [S I] Segmento apical (lóbulo superior del pulmón derecho) [S I]
2989 A06.5.02.004 13189 (Segmentum posterius pulmonis dextri [S II]) posterior segment [S II] Segmento posterior (lóbulo superior del pulmón derecho) [S II]
2990 A06.5.02.005 7359 (Segmentum anterius pulmonis dextri [S III]) anterior segment [S III] Segmento anterior (lóbulo superior del pulmón derecho) [S III]
2991 A06.5.02.006 7383 (Lobus medius pulmonis dextri; Pulmo dexter, lobus medius) middle lobe of right lung Lóbulo medio del pulmón derecho; lóbulo medio
2992 A06.5.02.007 7361 (Segmentum laterale pulmonis dextri [S IV]) lateral segment [S IV] Segmento lateral (lóbulo medio del pulmón derecho) [S IV]
2993 A06.5.02.008 7360 (Segmentum mediale pulmonis dextri [S V]) medial segment [S V] Segmento medial (lóbulo medio del pulmón derecho) [S V]
2994 A06.5.02.009 7337 (Lobus inferior pulmonis dextri; Pulmo dexter, lobus inferior) inferior lobe of right lung Lóbulo inferior del pulmón derecho
2995 A06.5.02.010 7366 (Segmentum superius pulmonis dextri [S VI]) superior segment [S VI] Segmento superior (lóbulo inferior del pulmón derecho) [S VI]
2996 A06.5.02.011 7365 (Segmentum basale mediale pulmonis dextri; Segmentum cardiacum pulmonis dextri [S VII]) medial basal segment [S VII] Segmento basal medial (lóbulo inferior del pulmón derecho); Segmento cardíaco (lóbulo inferior del pulmón derecho) [S VII]
2997 A06.5.02.012 7364 (Segmentum basale anterius pulmonis dextri [S VIII]) anterior basal segment [S VIII] Segmento basal anterior (lóbulo inferior del pulmón derecho) [S VIII]
2998 A06.5.02.013 7363 (Segmentum basale laterale pulmonis dextri [S IX]) lateral basal segment [S IX] Segmento basal lateral (lóbulo inferior del pulmón derecho) [S IX]
2999 A06.5.02.014 7362 (Segmentum basale posterius pulmonis dextri [S X]) posterior basal segment [S X] Segmento basal posterior (lóbulo inferior del pulmón derecho) [S X]
3000 A06.5.02.015 7370 (Lobus superior pulmonis sinistri; Pulmo sinister, lobus superior) superior lobe of left lung Lóbulo superior del pulmón izquierdo
3001 A06.5.02.016 7372 (Segmentum apicoposterius pulmonis sinistri [S I+II]) apicoposterior segment [S I+II] Segmento apicoposterior (lóbulo superior del pulmón izquierdo) [S I + II]
3002 A06.5.02.017 7373 (Segmentum anterius pulmonis sinistri [S III]) anterior segment [S III] Segmento anterior (lóbulo superior del pulmón izquierdo) [S III]
3003 A06.5.02.018 7374 (Segmentum lingulare superius pulmonis sinistri [S IV]) superior lingular segment [S IV] Segmento lingular superior (lóbulo superior del pulmón izquierdo) [S IV]
3004 A06.5.02.019 7375 (Segmentum lingulare inferius pulmonis sinistri [S V]) inferior lingular segment [S V] Segmento lingular inferior (lóbulo superior del pulmón izquierdo) [S V]
3005 A06.5.02.020 7371 (Lobus inferior pulmonis sinistri; Pulmo sinister, lobus inferior) inferior lobe of left lung Lóbulo inferior del pulmón izquierdo
3006 A06.5.02.021 7376 (Segmentum superius pulmonis sinistri [S VI]) superior segment [S VI] Segmento superior (lóbulo inferior del pulmón izquierdo) [S VI]
3007 A06.5.02.022 7377 (Segmentum basale mediale pulmonis sinistri; Segmentum cardiacum pulmonis sinistri [S VII]) medial basal segment [S VII] Segmento basal medial (lóbulo inferior del pulmón izquierdo); Segmento cardíaco (lóbulo inferior del pulmón izquierdo) [S VII]
3008 A06.5.02.023 7378 (Segmentum basale anterius pulmonis sinistri [S VIII]) anterior basal segment [S VIII] Segmento basal anterior (lóbulo inferior del pulmón izquierdo) [S VIII]
3009 A06.5.02.024 7379 (Segmentum basale laterale pulmonis sinistri [S IX]) lateral basal segment [S IX] Segmento basal lateral (lóbulo inferior del pulmón izquierdo) [S IX]
3010 A06.5.02.025 7380 (Segmentum basale posterius pulmonis sinistri [S X]) posterior basal segment [S X] Segmento basal posterior (lóbulo inferior del pulmón izquierdo) [S X]
3011 A06.5.02.026 76497 (Bronchioli) bronchioles Bronquiolos
3012 A06.5.02.027 75739 (Lobulus pulmonis) lobule Lobulillo

Referencias[editar]

  1. Heinz Feneis and Wolfgang Dauber (2006). Nomenclatura Anatómica Ilustrada (quinta edición). elsevier. p. 245-289. ISBN 9788445816424. 

Véase también[editar]