Lenguas Oti-Volta

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a: navegación, búsqueda
Lenguas Oti-Volta
Distribución geográfica Cuencas del río Oti y del Volta
Países Bandera de Burkina Faso Burkina Faso
Bandera de Ghana Ghana
Flag of Togo.svg Togo
Bandera de Benín Benín
Bandera de Niger Níger
Hablantes ~12 millones (2010)
Filiación genética

Níger-Congo
  Volta-Congo
    VC septentrional
      Gur central
        Gur septentrional

          Oti-Volta

Oti-Volta-languages.png

Véase también
Idioma - Familias - Clasificación de lenguas
[editar datos en Wikidata]

Las lenguas Oti-Volta forman un subgrupo de las lenguas gur centrales que incluye cerca de 30 lenguas habladas en Ghana, Benín y Burkina Faso y habladas en total por unos 12 millones de hablantes. La lengua demográficamente más importante es el mòoré, lenguas oficial en Burkina Faso y hablada por unos cinco millones de personas. Las lenguas de este grupo son mutuamente inteligibles en alto grado.

El nombre de este grupo lingüístico se debe a los ríos Oti y Volta.

Clasificación[editar]

Lenguas de la familia[editar]

La clasificación interna del Oti-Volta, se basa en el trabajo de Manessy 1975–79 (Williamson & Blench 2000) y es la siguiente:

Oti-Volta 

Buli-Koma: Buli, Konni.
Oriental (Somba): Biali, Mbelime, Tammari (Ditammari), Waama.Occidental
(Mole–Dagbani) 

NootreNoroccidental: Mòoré, Frafra, Safaliba, Wali, Dagaare-Birifor.Suroriental: Dagbani, Hanga, Kamara, Kusaal, Mampruli, Kantosi.

Gurma: Ngangam, Gourmanchéma, Moba (Bimoba), Ntcham (Akaselem), Nateni, Miyobe, Konkomba.Yom-Nawdm: Nawdm, Yom.


Comparación léxica[editar]

Los numerales reconstruidos para diferentes grupos de lenguas Oti-voltaicas son:[1][2]

GLOSA Buli-Koma OV Oriental
Buli Konni PROTO-BK Biali Mbelime Tammari Waama PROTO-GUR
ORIENTAL
'1' yéŋ
wà-ɲī
kàːní *-ni cə̄rə̄- yɛ̃nde -béː
dèǹːì
yòn *yen-de
'2' bà-yɛ̀ àlí *-liɛ dyā yēdē -dyá yɛ́ndí *-dia
'3' bà-tà àtâ *-ta tāːrī tāːtē -tãːtī táːrí *-tãːti
'4' bà-nàːsì ànísà *-nasi nàːsī naːsi -nàː náːsì *naːsi
'5' bà-nù ànʊ́ *-nu nùm numːu -nùmːù nùn *numu
'6' bà-yùèbì ń-yúóbìŋ *yuobiŋ hã̀dwàm dūo -kūà k͡pàrùn *
'7' bà-yòpɔ̄āī m̀-pṍĩ̀ *yobai pèléī doːdɛ̄ -yīēkà bérén *
'8' nāːniŋ ǹníŋ̀ *-niŋ nēī niɲɛ̃̄ -nì nɛ̃̀í *nɛi
'9' nèūk ŋ̀-wɛ́ *-wɛ wáī wɛ̄ī -wɛ̄ wɛ̃̀í *wai
'10' m̀-bâŋ *pi- pwígə̄ -píːkɛ -píːtà píːkà *piːka
GLOSA Gurma Yom-Nawdm
Akaselem Bimoba Gurman-
chéma
Konkomba Miyobe
(Sola)
Moba Nateni Ngangam Ntcham PROTO-
GURMA
Nawdm Yom PROTO-
YN
'1' m̀bá yènː yèndó -bàː nni yènǹ dèn mikpìɛkm m̀-báː *-baː
*yenː-
m̩̀hén nyə̌ŋ- *yen-
'2' mbìlé -lè -lié -lèː -tɛ́ ńlé -dɛ́ː milíém ǹ-léː *-lie m̩̀ɾéʔ -li *-lie
'3' ǹtà -tà -tà -tàː -tɑːni ńtāː tã̄lī ńta ǹ-tàː *tã̄li m̩̀tâʔ -ta *-ta
'4' ǹnàː -ná -nà -nāː -nnɑ nnâ nàhĩ̀ ńnàn ǹ-nàː *nahi m̩̀náː -nɛ̀ːsə̀ *nasi
'5' m̀ŋmɔ̀ -ŋmú -mù -nmúː -nnupũ ńmû nùm̀ ńŋùn ŋ̀-ŋmòː *num- m̩̀nû -nù *-nu
'6' ǹlòːbè -lòːb -luòbà -lúːb -kouulṹ ńlɔ́ːb̀ kɔ̄lì
kɔ̀dì
ńlùòb ǹ-lùː *-luo-ba(?) m̩̀ɾòːndí -lèːwə̀r *lob-di
'7' ǹlòlé -lòlé -lèlé -lílé -sɛ́ːi ńlílé yēhì ǹlòlé ǹlùlí *-lule
(< *luo-lie?)
m̩̀lèbléʔ -nùɣa-li *lob-lie
'8' ǹɲìː -nìːn -nìː -níːn -pɑhɑ ńníːń nīì ǹnǐːn ǹníː *-niːn
m̩̀nìːndí -li k͡pa
fɛɣa
*-nːin
'9' ŋ̀wɛ̀ʔ -yià -yìa -wɛ́ː kɛlɛ́ː ńwáī wɔ́ì ǹwɛ ŋ̀wáː *ŋwai m̩̀wɛ́ʔ nyə̌ŋ- k͡pa
fɛɣa
*-wɛ
'10' pʷíʔ píːk pîːgà pîːk kɛ-fi píːg pítā píːk sàːláː *piːka kwíʔɾí fɛɣa *piga

En cuanto a la rama de lenguas mole-dagbani:

GLOSA Mole-Dagbani NW. Mole-Dagbani SE. PROTO-
MD SE
Malba
birifor
Birifor
Sur
Dagaare
N.
Dagaare
S.
Farefare
(Frafra)
Mòoré Dagbani
(Dagomba)
Hanga Mampruli
'1' bõ-ƴén boyæn bõ-yen bòn yéní yénːó yín-í –yɪnːɪ yɪ́nːí/
ndàːm
*yenːi
*ndoːm
'2' áyi ayi ayi -yé -yí ʌ́yíʔ a-yí *-yi
'3' ata ata ata -tà tã́ tã̀ -tá ʌ́tʰʌ́ʔ a-tá *-tã
'4' ánãːn anaːr anaːr -nádɪ n náːsí náːse -náhí ʌ́nʌ́ːsɪ a-náːsí *-naːsi
'5' ãnũːn anuː anũː -nù n núː -nú ʌ́nʊ́ a-nú *-nuː
'6' ayʊɔb ayʊɔb ayʊɔb -yʊ̀ɔ́bʊ́ n yòːbí yòːbé -yóbù ʌ́yóːbʊ̀ a-yóːbù *-yuobi
'7' ánũː-
nɪ-áyi
ayopoin ayɔpõe -yʊ̀ɔ́pɔ̃ĩ n yòpɔ́í yòpoé -yòpóìn ʌ́yʌ́pʷòⁱ a-yòpɔ̃́ì *yopo-yi
'8' ánũː-
nɪ-ata
aniːn anĩː -nìː n níː níː -níì ʌ́níː a-nîː *-niː
'9' pié
for bir
pie
for bir
awaɪ -wáì n wɛ́í wɛ́ -wéi ʌ́wáⁱ a-wã̀i *-wai
'10' pié pie pie píé píá píːga píá pʰíːʌ́ píːyá *piːga

Referencias[editar]

Bibliografía[editar]

  • Manessy, Gabriel (1968/71)'Langues voltaïques sans classes' in Actes du huitième congres international de linguistique africaine. [Congress was 1968, proceedings published 1971] Abidjan, Université d'Abidjan, 335–346.
  • Naden, Anthony J. (1989) 'Gur', in Bendor-Samuel, John & Hartell, Rhonda L. (eds) The Niger–Congo languages. A classification and description of Africa's largest language family. Lanham, New York, London: University Press of America, 140–168.
  • Roncador, Manfred von; Miehe, Gudrun (1998) Les langues gur (voltaïques). Bibliographie commentée et inventaire des appelations des langues. Köln: Rüdiger Köppe Verlag.