Wilhelmus

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Het Wilhelmus
Español: El Guillermo

Partitura de Het Wilhelmus.
Información general
Himno Nacional de
 • Territorios autónomos del Caribe Municipios especiales del Caribe
 • Nombre alternativo Wilhelmus van Nassouwe
  Letra ?, 1568-1572
  Música ?, Siglo XIX
  Adoptado 1932
  Multimedia
  Versión instrumental
  noicon

  ¿Problemas al reproducir este archivo?

  Het Wilhelmus pronunciación (El Guillermo, en español) es el himno nacional de los Países Bajos. Escrito a finales del siglo XVI, es el himno nacional más antiguo del mundo[1]​ (se estima que la letra del himno nacional japonés, Kimigayo, data del siglo IX, pero la música fue compuesta en el siglo XIX[2]​).

  Según un sondeo de opinión publicado en 2014, cerca del 40% de la población del país manifestó no haber memorizado la letra del himno.[3]

  Historia e interpretación[editar]

  El texto fue escrito entre 1568 y 1572, en honor de Guillermo de Orange El Taciturno (también conocido como Guillermo de Nassau), durante la revuelta neerlandesa contra los católicos neerlandeses y los españoles.[4]​ El autor probablemente fue Philips van Marnix.[5]

  La letra tiene forma de un himno religioso, y en lugar de ser una llamada a las armas o una exaltación patriótica, es una apología de Guillermo de Orange y de sus obras.[4]

  El himno tiene quince estrofas, cuyas primeras letras forman un acróstico con el nombre de Guillermo; pero en las ceremonias oficiales generalmente se interpreta sólo la primera y la sexta estrofas;[6]​ en los acontecimientos deportivos, normalmente sólo se interpreta la primera.

  Se puede notar que algunas partes de la lengua neerlandesa están en un dialecto antiguo, y que las voces son de una versión un poco más vieja del himno actual. La palabra "Duitsen" ha sido traducida por "neerlandesa" porque en el momento de la composición de la letra "Alemania" no existía. Además de esto, el himno es el neerlandés, por lo que la traducción fue probablemente la intención de ser "neerlandesa". Además de esto, sólo en la lengua neerlandesa moderna tiene "Duits" el significado de "alemana", por lo tanto se traduce "Duitsen" como "neerlandesa".

  Letra[editar]

  Neerlandés original (1568)

  Wilhelmus van Nassouwe
  Ben ick van Duytschen bloet
  Den Vaderlant getrouwe
  Blyf ick tot in den doet:
  Een Prince van Oraengien
  Ben ick vrij onverveert,
  Den Coninck van Hispaengien
  Heb ick altijt gheeert.

  In Godes vrees te leven
  Heb ick altyt betracht,
  Daerom ben ick verdreven
  Om Landt om Luyd ghebracht:
  Maer God sal mij regeren
  Als een goet Instrument,
  Dat ick zal wederkeeren
  In mijnen Regiment.

  Lydt u myn Ondersaten
  Die oprecht zyn van aert,
  Godt sal u niet verlaten
  Al zijt ghy nu beswaert:
  Die vroom begheert te leven
  Bidt Godt nacht ende dach,
  Dat hy my cracht wil gheven
  Dat ick u helpen mach.

  Lyf en goet al te samen
  Heb ick u niet verschoont,
  Mijn broeders hooch van Namen
  Hebbent u oock vertoont:
  Graef Adolff is ghebleven
  In Vriesland in den slaech,
  Syn Siel int ewich Leven
  Verwacht den Jongsten dach.

  Edel en Hooch gheboren
  Van Keyserlicken Stam:
  Een Vorst des Rijcks vercoren
  Als een vroom Christen man,
  Voor Godes Woort ghepreesen
  Heb ick vrij onversaecht,
  Als een Helt sonder vreesen
  Mijn edel bloet ghewaecht.

  Mijn Schilt ende betrouwen
  Sijt ghy, o Godt mijn Heer,
  Op u soo wil ick bouwen
  Verlaet mij nimmermeer:
  Dat ick doch vroom mach blijven
  V dienaer taller stondt,
  Die Tyranny verdrijven,
  Die my mijn hert doorwondt.

  Van al die my beswaren,
  End mijn Vervolghers zijn,
  Mijn Godt wilt doch bewaren
  Den trouwen dienaer dijn:
  Dat sy my niet verrasschen
  In haren boosen moet,
  Haer handen niet en wasschen
  In mijn onschuldich bloet.

  Als David moeste vluchten
  Voor Saul den Tyran:
  Soo heb ick moeten suchten
  Met menich Edelman:
  Maer Godt heeft hem verheven
  Verlost uit alder noot,
  Een Coninckrijk ghegheven
  In Israel seer groot.

  Na tsuer sal ick ontfanghen
  Van Godt mijn Heer dat soet,
  Daer na so doet verlanghen
  Mijn Vorstelick ghemoet:
  Dat is dat ick mach sterven
  Met eeren in dat Velt,
  Een eewich Rijck verwerven
  Als een ghetrouwe Helt.

  Niet doet my meer erbarmen
  In mijnen wederspoet,
  Dan dat men siet verarmen
  Des Conincks Landen goet,
  Dat van de Spaengiaerts crencken
  O Edel Neerlandt soet,
  Als ick daer aen ghedencke
  Mijn Edel hert dat bloet.

  Als een Prins op gheseten
  Met mijner Heyres cracht,
  Van den Tyran vermeten
  Heb ick den Slach verwacht,
  Die by Maestricht begraven
  Bevreesden mijn ghewelt,
  Mijn ruyters sach men draven.
  Seer moedich door dat Velt.

  Soo het den wille des Heeren
  Op die tyt had gheweest,
  Had ick gheern willen keeren
  Van v dit swear tempeest:
  Maer de Heer van hier boven
  Die alle dinck regeert.
  Diemen altijd moet loven
  En heeftet niet begheert.

  Seer Prinslick was ghedreven
  Mijn Princelick ghemoet,
  Stantvastich is ghebleven
  Mijn hert in teghenspoet,
  Den Heer heb ick ghebeden
  Van mijnes herten gront,
  Dat hy mijn saeck wil reden,
  Mijn onschult doen bekant.

  Oorlof mijn arme Schapen
  Die zijt in grooten noot,
  V Herder sal niet slapen
  Al zijt ghy nu verstroyt:
  Tot Godt wilt v begheven,
  Syn heylsaem Woort neemt aen,
  Als vrome Christen leven,
  Tsal hier haest zijn ghedaen.

  Voor Godt wil ick belijden
  End zijner grooter Macht,
  Dat ick tot gheenen tijden
  Den Coninck heb veracht:
  Dan dat ick Godt den Heere
  Der hoochster Maiesteyt,
  Heb moeten obedieren,
  Inder gherechticheyt.

  Acróstico
  WILLEM VAN NASSOV

  Neerlandés moderno

  Wilhelmus van Nassouwe
  ben ik, van Duitsen bloed,
  den vaderland getrouwe
  blijf ik tot in den dood.
  Een Prinse van Oranje
  ben ik, vrij onverveerd,
  den Koning van Hispanje
  heb ik altijd geëerd.

  In Godes vrees te leven
  heb ik altijd betracht,
  daarom ben ik verdreven,
  om land, om luid gebracht.
  Maar God zal mij regeren
  als een goed instrument,
  dat ik zal wederkeren
  in mijnen regiment.

  Lijdt u, mijn onderzaten
  die oprecht zijt van aard,
  God zal u niet verlaten,
  al zijt gij nu bezwaard.
  Die vroom begeert te leven,
  bidt God nacht ende dag,
  dat Hij mij kracht zal geven,
  dat ik u helpen mag.

  Lijf en goed al te samen
  heb ik u niet verschoond,
  mijn broeders hoog van namen
  hebben 't u ook vertoond:
  Graaf Adolf is gebleven
  in Friesland in de slag,
  zijn ziel in 't eeuwig leven
  verwacht de jongste dag.

  Edel en hooggeboren,
  van keizerlijke stam,
  een vorst des rijks verkoren,
  als een vroom christenman,
  voor Godes woord geprezen,
  heb ik, vrij onversaagd,
  als een held zonder vreze
  mijn edel bloed gewaagd.

  Mijn schild ende betrouwen
  zijt Gij, o God mijn Heer,
  op U zo wil ik bouwen,
  verlaat mij nimmermeer.
  Dat ik doch vroom mag blijven,
  uw dienaar t'aller stond,
  de tirannie verdrijven
  die mij mijn hart doorwondt.

  Van al die mij bezwaren
  en mijn vervolgers zijn,
  mijn God, wil doch bewaren
  de trouwe dienaar dijn,
  dat zij mij niet verrassen
  in hunne boze moed,
  hun handen niet en wassen
  in mijn onschuldig bloed.

  Als David moeste vluchten
  voor Sauel den tiran,
  zo heb ik moeten zuchten
  als menig edelman.
  Maar God heeft hem verheven,
  verlost uit alder nood,
  een koninkrijk gegeven
  in Israël zeer groot.

  Na 't zuur zal ik ontvangen
  van God mijn Heer het zoet,
  daarnaar zo doet verlangen
  mijn vorstelijk gemoed:
  dat is, dat ik mag sterven
  met ere in dat veld,
  een eeuwig rijk verwerven
  als een getrouwe held.

  Niets doet mij meer erbarmen
  in mijne wederspoed
  dan dat men ziet verarmen
  des Konings landen goed.
  Dat u de Spanjaards krenken,
  o edel Neerland zoet,
  als ik daaraan gedenke,
  mijn edel hart dat bloedt.

  Als een prins opgezeten
  met mijner heireskracht,
  van de tiran vermeten
  heb ik de slag verwacht,
  die, bij Maastricht begraven,
  bevreesden mijn geweld;
  mijn ruiters zag men draven
  zeer moedig door dat veld.

  Zo het de wil des Heren
  op die tijd was geweest,
  had ik geern willen keren
  van u dit zwaar tempeest.
  Maar de Heer van hierboven,
  die alle ding regeert,
  die men altijd moet loven,
  Hij heeft het niet begeerd.

  Zeer christlijk was gedreven
  mijn prinselijk gemoed,
  standvastig is gebleven
  mijn hart in tegenspoed.
  De Heer heb ik gebeden
  uit mijnes harten grond,
  dat Hij mijn zaak wil redden,
  mijn onschuld maken kond.

  Oorlof, mijn arme schapen
  die zijt in grote nood,
  uw herder zal niet slapen,
  al zijt gij nu verstrooid.
  Tot God wilt u begeven,
  zijn heilzaam woord neemt aan,
  als vrome christen leven,—
  't zal hier haast zijn gedaan.

  Voor God wil ik belijden
  en zijne grote macht,
  dat ik tot gene tijden
  de Koning heb veracht,
  dan dat ik God de Here,
  de hoogste Majesteit,
  heb moeten obediëren
  in de gerechtigheid.

   
  WILLEM VAN NAZZOV

  Traducción no oficial

  Yo soy Guillermo de Nassau
  de sangre germana,
  me mantendré leal a mi patria
  hasta el día en el que muera.
  Yo soy un príncipe de Orange,
  libre e impávido,
  al Rey de España
  siempre he honrado.

  Siempre he intentado
  vivir con temor a Dios
  por esa razón fui rechazado
  privado de tierra y pueblo
  pero Dios ha de guiarme
  como a un buen instrumento,
  para que retorne
  a mi pueblo.

  Sean pacientes, súbditos míos,
  que sois justos y buenos,
  Dios no ha de abandonaros
  aunque ya estáis sobrecogidos.
  Quien intente vivir en piedad
  debe orar a Dios noche y día,
  para que Él me pueda dar fuerza
  para que yo pueda ayudar.

  No salvé
  mi vida ni mis posesiones,
  mis hermanos de altos nombres,
  también lo han demostrado:
  el conde Adolfo se quedó atrás
  en Frisia en la batalla,
  él ha de esperar el día más joven
  de la vida eterna.

  Yo nací noble y con alteza,
  de ascendencia imperial,
  elegido como un señor del imperio
  como un cristiano piadoso.
  Alabando las palabras de Dios,
  libre e intrépido
  y como un héroe sin temores
  he vertido mi noble sangre.

  Tú eres, Dios mi Señor,
  mi escudo y confianza
  deseo construir ante ti
  nunca me dejes otra vez:
  para que pueda mantenerme piadoso
  y ser tu sirviente por siempre,
  y alejar la tiranía
  que hiere mi corazón.

  De todos quienes me odian
  y son mis acusadores
  mi Dios solamente mantendrá
  a sus sirvientes leales:
  para que ellos no puedan sorprenderme
  con intenciones iracundas
  no dejes que se laven sus manos
  en mi sangre inocente.

  Como David que tuvo que huir
  por culpa de Saúl el tirano

  he tenido que suspirar
  Y conmigo, muchos otros nobles:
  pero Dios levantó a David
  de todos sus sufrimientos
  le dio un reino
  en Israel
  bastante grande.

  Luego del amargo gusto he de recibir
  de Dios, el Señor, el dulce gusto
  de ahí mi presencia señorial
  demanda una cosa noble:
  que pueda yo morir
  con honor en el campo
  forjando un imperio eterno
  como un fiel héroe.

  Nada me hiere más
  incluso en mi prisa
  que veamos las tierras del rey
  completamente empobrecidas.
  Cuando pienso en los españoles
  desgarrándote, oh nobles Países Bajos dulces,
  mi muy noble corazón
  sangra fuertemente.

  Montando (un caballo) como un príncipe
  yo aguardé la batalla
  con mi fuerza señorial
  aunque yo estaba lejos del tirano
  aquellos que están sepultados en Maastricht
  temieron mi violencia.
  Mis jinetes podían verse galopando
  muy valientemente a través del campo.

  Entonces fue la voluntad del Señor
  aunque a mí me hubiera gustado
  cambiar el rumbo en ese momento
  de tu gran tempestad.
  Pero el Señor desde arriba
  que gobierna todas las cosas
  y quien siempre debe ser alabado
  no lo quiso así.

  Como un príncipe
  mi ejército fiel se mantuvo firme valientemente
  aunque mi corazón
  se enfrentaba ante la adversidad.
  Le oré al Señor
  desde lo profundo de mi corazón
  que pudiera salvarme de mi contienda
  y hacer conocer mi inocencia.

  No os preocupéis, mis pobres ovejas
  vosotros, que estáis en gran necesidad.
  Vuestro pastor no dormirá
  aunque ahora estéis dispersos,
  pues Dios tendrá misericordia sobre vosotros.
  Si leéis sus palabras salvadoras
  y vivís como cristianos piadosos
  pronto todo terminará.

  Ante Dios deseo jurar,
  al frente de su gran poder,
  que yo nunca, jamás
  odié al rey (de España):
  pero que he tenido que obedecer
  a Dios, la más alta majestad
  en toda la eternidad
  y en toda la justicia.

   
  Guillermo de Nassau

  Referencias[editar]

  1. «¿Cuál es el himno nacional más antiguo del mundo?». Heraldo. 16 de junio de 2017. Consultado el 7 de enero de 2020. 
  2. Richardson, Jack (7 de junio de 2019). «Kimigayo: A guide to Japan’s controversial national anthem». Japan Today (en inglés). Consultado el 7 de enero de 2020. 
  3. Peregil, Francisco (23 de junio de 2014). «Los himnos también juegan su Mundial». El País. Consultado el 7 de enero de 2020. 
  4. a b Cervera, César (19 de noviembre de 2014). ««Al Rey de España he honrado»: ¿por qué el himno de Holanda cita a nuestro Monarca?». ABC. Consultado el 7 de enero de 2020. 
  5. «Een nieu Geusen lieden boecxken». Biblioteca Real Neerlandesa (en inglés). Archivado desde el original el 11 de junio de 2020. Consultado el 7 de enero de 2020. 
  6. «Holanda canta su derrota contra el 'tirano' español». RTVE. 9 de julio de 2010. Consultado el 7 de enero de 2020. 

  Enlaces externos[editar]