O sweet Saint-Martin's Land

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

O sweet Saint-Martin's Land es el himno bi-nacional de la isla de San Martín, cuya soberanía está compartida entre la República Francesa al norte y el Reino de los Países Bajos al sur.

Creador[editar]

 • El Padre Gérard Kemps, fue enviado en 1954 por la Iglesia católica como cura de la parroquia francesa de la isla de San Martín, tuvo la inspiración, cuatro años después de su llegada, de componer una canción que glorificaba la dulzura de vivir, la gracia y la belleza incomparable de la isla que le había acogido.
 • En 1958, compuso la canción O Sweet Saint Martin's Land en inglés que hoy forma parte de la memoria colectiva de todos los sanmartinenses. La letra y la melodía tuvieron la aprobación de todos rápidamente y esta canción se hizo el emblema musical ambas partes de la isla. Creó también una versión en francés pero la melodía y la letra son diferentes de la versión en inglés.
 • En 1980, era el cura de la iglesia de Grand-Case. En 1984, la reina Beatriz de los Países Bajos nombró al Padre Kemps "Caballero de la orden de Orange-Nassau ".

Letra y música[editar]

 • En 1980, se editó[1]​ un disco de vinilo de 12 pulgadas, en Países Bajos con la colaboración del coro de la iglesia católica de Marigot y el Padre Kemps que canta en solista. Sobre la cara "A" hay una versión en inglés y sobre la cara "B" en francés. En la parte trasera de la cobertura figura la letra original en ambos idiomas.
Letra original
Traducción de la versión francesa
en inglés
En inglés En francés

Where over the world, say where,
You find an island there,
So lovely small with nations free
With people French and Dutch
Though talking English much,
As thee Saint Martin in the sea ?

Chorus :
O sweet Saint Martin's Land
So bright by beach and strand
With sailors on the sea and harbors free
Where the chains of mountains green
Variously in sunlight sheen

Oh I love thy Paradise,
Nature beauty fairly nice (twice)''

How pretty between all green
Flamboyants beaming gleam
Of flowers red by sunlight set
Thy cows and sheep and goats
In meadows or on the roads
Thy donkeys keen I can't forget

Thy useful birds in white
Their morn and evening flight
Like aircrafts-wings in unity
Their coming down for food
Then turning back to roost
Bring home to me their harmony

Saint Martin I like thy name
In which Columbus fame
And memories of old are closed
For me a great delight
Thy Southern Cross the night
May God the Lord protect thy coast!
.

Trouvez-moi une perle si chère,
comme l'île Saint-Martin en mer,
chaîne de mornes et vallées;
riche de plages bien dorées
qui donnent la paix, donnent le repos
dans ses mornes et toutes ses eaux.

Chœur (refrain) :
Saint-Martin, Saint-Martin,
Si jolie en tous ses coins. (bis)

Quel charme ses flamboyants,
leur fleurs un enchantement,
tout un bouquet de flammes vives.
Quand le soleil ici arrive,
donnant splendeur, montrant beauté,
Quel éclat de tous cotés.

Sa cime "le Pic Paradis",
ravit les touristes ici,
d'où sa verdure fait merveille;
un panorama sans pareil,
voyant les plaines, voyant la mer,
colorées en bleu et vert.

Le vol de ses pélicans,
gracieux et si élégants
quand ils plannent haut en l'air,
quand ils plongent dans la mer;
Dites-moi l'endroit, où on les voit,
lorsqu'ils fondent sur leur proies

Son nom toujours Saint-Martin
rest'ra dans l'histoire sans fin,
Christophe Colomb l'a découverte,
lui a donné son nom si cher,
Dieu protecteur, Dieu de bonté,
garde-la bien en prospérité !

Find me a pearl so dear,
as the island of St. Martin in the sea,
chain of hills and valleys;
rich golden brown beaches
giving peace, give the rest
in its bleak and all its waters.

Chorus:
St. Martin, St. Martin,
So pretty in all its corners.(repeat)

What his flamboyant charm,
their enchanting flowers,
a whole bunch of flames.
When the sun comes here,
giving splendor, showing beauty,
What splendor on all sides.

Its top "Pic Paradis",
delights tourists here,
hence its green works wonders;
an unparalleled panorama,
Seeing the plains, seeing the sea,
colored blue and green.

Theft of its pelicans,
graceful and elegant
when they hover high into the air,
when they dive into the sea;
Tell me the place where we see them,
when based on their prey

His name always St. Martin
Will in the never ending story,
Christopher Columbus discovered it,
gave it its name so dear,
Patron god, God of goodness,
guard it well in prosperity!

Traducciones en neerlandés / holandés
Partiendo de la versión inglesa
Partiendo de la versión francesa

Waar over de hele wereld, zeggen waar,
U vindt een eiland,
Zo mooi klein met landen vrij
Met mensen het Frans en het Nederlands
Hoewel praten Engels veel,
Als u Saint Martin in de zee?

Koor :
O lieve Land van Sint Maarten
Zo helder door strand en streng
Met de schippers op de zee en de havens vrij
 
Waar de ketenen van de bergen groen
Afwisselend in het zonlicht glans

O Ik hou van uw Paradijs,
Natuur-schoonheid heel aardig (twee keer)

Hoe mooi tussen alle groene
Kleurrijken stralende glans
Van de bloemen rood door zonlicht stellen
Uw koeien en schapen en geiten
In weilanden of op wegen
Uw ezels willen kan ik niet vergeten

Uw nuttige vogels in wit
Hun morgen en 's avonds de vlucht
Net als vliegtuig-vleugels in eenheid
Hun komst naar beneden voor voedsel
Vervolgens terug te keren naar stok
Mee naar huis om me de harmonie

Sint Maarten Ik hou van uw naam
In welke Columbus roem
En herinneringen van de oude zijn die
Voor mij een grote vreugde
Uw nachts van der Zuiderkruis
Moge God de Heer te beschermen, uw kust!

Vind me een parel zo dierbaar,
als het eiland van Sint Maarten in de zee,
keten van heuvels en dalen;
rijke goudbruin stranden
het geven van vrede, geef de rest
in zijn sombere en al haar wateren.

Koor :
Sint Maarten, Sint Maarten,
Zo mooi in al zijn hoeken. (herhalen)

Wat zijn flamboyante charme,
hun betoverende bloemen,
een hele hoop van vlammen.
Als de zon komt hier
het geven van pracht en praal, waarin schoonheid,
Wat pracht aan alle kanten.

De top "Pic Paradis",
heerlijkheden toeristen hier,
vandaar de groene doet wonderen;
een ongeëvenaarde panorama,
Het zien van de vlakte, het zien van de zee,
kleur blauw en groen.

Diefstal van de pelikanen,
sierlijk en elegant
als ze zweven hoog in de lucht,
als ze duiken in de zee;
Vertel me de plaats waar we ze zien,
wanneer op basis van hun prooi

Zijn naam altijd Sint Maarten
rest'ra in de nooit eindigende verhaal
Christoffel Columbus ontdekt,
gaf het zijn naam zo dierbaar is,
Patron god, God van goedheid,
goed bewaken van de welvaart!

Notas y referencias[editar]

 1. Texts and melodies : Rev. G. Kemps C.S. SP. Eindredaktie in samen werking met Tony Vissenberg.
  Originele opname : Arno Peterson St.Marteen with the R.C. Choir of Marigot.
  Eindbewerking : Studio Theelen, Munstergeleen Holland.
  Solists : Rev. Kemps x Hélène. Jacket design : Jesus x Tony