Lenguas potou-tano

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Lenguas potou-tano
Distribución geográfica África occidental
Países Costa de MarfilBandera de Costa de Marfil Costa de Marfil
GhanaBandera de Ghana Ghana
Bandera de Togo Togo
Hablantes ~15 millones (2000)
Filiación genética

Níger-Congo
  Volta-Congo
    Kwa

      Potou-Tano
Subdivisiones Potou
Tano
Véase también
Idioma - Familias - Clasificación de lenguas

Las lenguas potou-tano constituyen la principal división de las lenguas kwa (rama de las lenguas Níger-Congo), tanto demográficamente, como por número de lenguas.

Clasificación[editar]

Stewart (1989) llevó a cabo una reconstrucción del proto-potou-tano por lo que la fonología de esta protolengua se conoce aproximadamente. La comparación con el resto de lenguas kwa ha encontrado dificultades para encontrar cognados entre el proto-potou-tano y otros grupos de lenguas consideradas dentrl de las lenguas kwa, como las lenguas gbè. De hecho ha llevado a sugerir a algunos autores que las lenguas kwa no forman una unidad filogenética válida, y que por ejemplo el grupo potou-tano es más cercano al bantú que a las lenguas gbè.

Lenguas de la familia[editar]

Usualmente las lenguas potou-tano se clasifican en dos ramas. La rama potou consiste en dos lenguas menores habladas en Costa de Marfil, el ebrié y el mbato. Las lenguas tano incluyen lenguas demográficamente más importantes, como el baoulé y el akan habladas en el sureste de Costa de Marfil y el suroeste de Ghana.

 • Potou (Potou): ebrié, mbato.
 • Tano
  • Krobu
  • Lenguas tano occidentales: abure, eotile.
  • Lenguas tano centrales: lenguas bia y lenguas akánicas.
  • Lenguas guang

Descripción lingüística[editar]

Fonología[editar]

El trabajo comparativo de Stewart (1989, 2002) ha permitido reconstruir aproximadamente la fonología del proto-potou-tano. Stewart (2002) proporciona una reconstrucción del proto-potou-tano cuyo inventario consonántico sería el siguiente:

bilabial alveolar palatal velar labiovelar
Oclusiva *p *t *kʷ
Implosiva sorda *ƙƥ
sonora *ɠɓ
aproximante *ʋ̃, *ʋ *l̃, *l *y, *ỹ *ɰ̃, *ɰ *w̃, *w
nasal *m *n *ŋʷ

El inventario vocálico habría estado formado por siete vocales orales /*i, *ɪ, *ɛ, *a, *ɔ, *ʊ, *u/ y siete vocales nasales /*ĩ, *ɪ̃, *ɛ̃, *ã, *ɔ̃, *ʊ̃, *ũ/.

Comparación léxica[editar]

Los numerales en diferentes lenguas tano son:[1]

GLOSA Tano central PROTO-
TANO Cen.
Akánico Bia septentrional Bia meridional
Abron
(Bono)
Akan Anyin Anufo
(Chakosi)
Baoulé Sehwi
(Sefwi)
Ahanta Jwira-
Pepesa
Nzema
'1' bakũ baakṍ kʊ̃ kùn kʊ̃̀ ɔ̀kʊ́n ko kʊ̃ *-kʊ̃
'2' mienu ə̀bìéń ɲɲṹã ɲ̀ɲɔ̀ ǹɲɔ̀n ɲɔ̀ àɥɪ̀n ńwia ɲ́ɲʊ̃ *-wiã
*-ɲuã
'3' miensá ə̀bìèsã́ nsɑ̃ ǹzã̀ ǹsàn ǹzã̀ àsàn ńsa ńsɑ̃ *-sã
'4' nain ànáń nnɑ̃́ ǹná ǹnán ǹná ànlà ńna ńnɑ̃ *-nã
'5' num ə̀núḿ nnṹ ǹnú ǹnún ǹnú ə̀nlù ńnu ńnṹ *-nũ
'6' nsiã ə̀sìã́ nsĩ́ã́ ǹʒɛ̃́ ǹsiɛ́n ǹziã́ ə̀ʃiə̀ ńsiã ńsĩ́ã *-siã
'7' nsɔ ə̀sɔ́ń nsʊ̂ ǹzô ǹsô ǹzɔ́ː ə̀súŋwà ńsuw ńsṹũ *-suŋu
'8' ŋɔt͡ʃwie àwòtɕɥé mɔcuɛ́ mɔ̀cᵘɛ́ ǹmɔ̀cuɛ́ mɔ̀tʃwɛ́ àwɔ̀twɛ̀ mɔ́twɛ mɔ́cʊɛ *-wɔcwɛ
'9' ŋkrɔŋ àkróń ŋɡʊ̃ɑ̃lɑ̃́ ŋ̀ɡɔ̀ná ǹɡwlàn ǹɡɔ̃̀lã̀ àhɔ́nlà nɡhoalá ŋɡʊ̃lɑ̃́ *-kolã
'10' du búlú búɾú blú bʊ́lʊ́ bùnlù eburú bulú *du
*bu-lu
GLOSA Guang PROTO-
GUANG
Guang septentrional Guang meridional
Chum-
burung
Dwang Foodo Gonja Kplang Krache Nawuri Awutu Cherepon Larteh
'1' kɔ́ kɔ́ː ǹkɔ́ à-kô kɔ̃ kɔ́ː kʊ́ːʔ kòmé àkʊ́ kɔ́ *-kɔ̃
'2' ɪ̀ɲɔ́ aɲó ǹɲʸɔ́ a-̀ɲɔ́ áɲɔ aɲɔ́ aɲɔ́ ìɲɔ́ ìɲɔ́ ɲyɔ́ *-ɲyɔ
'3' ɪ̀sá asá ǹsá à-sá asa asá asá èsã́ ìsã́ *-sa
'4' ɪ̀ná aná ǹnáàŋ à-ná aná aná aná ènaː́ ̀ ìnɛ̂ nɛ́ *-na
'5' ɪ̀núː anú ǹnṹũ̀ à-nú ɛnʊ́ ɛnʊ̂ anû ènú ìnî *-nu
'6' ìsíyé asíé ǹséè à-ʃé esé ɛsíɛ́ asíyé ìsɛ̃́ː ̀ ìsíɛ̃̀ síɛ̀ *-siẽ
'7' ìsúnóː asʊ́nɔ ǹsínō à-ʃúnù ɛsʊ́nʊ́́ asʊ́nɔ́ asúnɔ̂ ìsɔ̃́ ìsúnɔ̋ súnɔ́ *-suno
'8' ìbùrùwá at͡ʃwé dùkwéè à-bùrùwá ɛkwé́ kukwé abᵘɾuwá itʃwé ìtwî tɕɥí *(-bu)-cwe
'9' ɪ̀kpánɔ́ː ak͡pɔ́nɔ ǹk͡pánɔ̀ à-k͡pánà apʊ́nɔ́́ ak͡pʊ́nɔ́ akpʌ́nɔ̂ ɛ̀pán ìk͡púnɔ̋ k͡pʊ́nɔ́ *-k͡pʊnɔ
'10' kúdú ídú dúdu kùdú ídú́ kúdú gúdú ìdù ìdû *-du

Referencias[editar]

 1. «Kwa Numerals (Eugene Chan)». Archivado desde el original el 13 de mayo de 2011. Consultado el 2 de julio de 2012. 

Bibliografía[editar]