Himno nacional del Manchukuo

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a: navegación, búsqueda

El Himno Nacional del Manchukuo, fue el himno oficial del estado títere japonés de Manchukuo. Realmente fueron dos himnos. El primero fue oficial de 1933 a 1942. El segundo, de 1942 a 1945.

Himno Nacional (1933-1942)[editar]

天地内,有了新满洲。

新满洲,便是新天地。

顶天立地,无苦无忧,造成我国家。

只有亲爱并无怨仇,

人民三千万,人民三千万,

纵加十倍也得自由。

重仁义,尚礼让,使我身修;

家已赍,国已治,此外何求。

近之则与世界同化,远之则与天地同流。

Tian di nei, you liao xin manzhou.
Xin manzhou, bian xin tian shi di.
Tian li di Ding, wu wu ku que, zao
cheng wo guójia.
Zhi you qin’ai Bing wu yuanchóu.
Renmin san qian wan, Renmin san
qian wan.
Zong jia shi bei os dé ziyóu.
Zhong rényi, Shang lirang, shi wo
shen Xiu.
Jia yi qi, zhi guo yi, Qiu ciwái Hé?
Jin Zhi, zé yu shijie tónghua.
Yuan Zhi, zé yu tiandi pinzas liu.

Himno Nacional (1942-1945)[editar]

Himno nacional de Manchukuo
Himno entre 1942 y 1945.

神光開宇宙 表裏山河壯皇猷

帝德之隆 巍巍蕩蕩莫與儔

永受天祐兮 萬壽無疆薄海謳

仰贊天業兮 輝煌日月侔

  • Pinyin

Shén guāng kāi yǔzhòu, biǎolǐ shānhé zhuàng huáng yóu
Dì'dé zhī lóng wēiwēi dàngdàng mò yǔ chóu
Yǒng shòu tiān yòu xī, wànshòuwújiāng bó hǎi xú
Yǎng zàn tiān yè xī, huīhuáng rì yuè móu

Este artículo es una traducción de Wikipedia en Inglés