Lenguas bongo-bagirmi

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a: navegación, búsqueda
Lenguas bongo-bagirmi
Distribución geográfica: África central
Países: Bandera de la República Democrática del Congo RD del Congo
Flag of Chad.svg Chad
Bandera de la República Centroafricana República Centroafricana
Flag of South Sudan.svg Sudán del Sur
Hablantes:
Filiación genética: Nilo-Sahariano

  Sudánico central
    Occidental
      Bongo-Bagirmi

Subdivisiones: Bongo-Baka
Kara
Bagirmi
Sara
Doba
Kaba
Vale
Sinyar
Yulu
ISO 639-1
ISO 639-2
ISO 639-3
Extensión
Véase también:
Idioma - Familias - Clasificación de lenguas

Las lenguas bongo–bagirmi son el principal subgrupo dentro de la familia sudánica central con cerca de cuarenta lenguas. Incluye a las lenguas bagirmi (como el naba) y a las lenguas sara entre otras.

Clasificación[editar]

Las lenguas bongo-bagirmi han sido poco estudiados, y existe poco acuerdo sobre su clasificación interna debido a la falta de datos. El esquema que sigue es una propuesta de Lionel Bender, tal como la resume Blench (2000):

Ethnologue considera agrupa todas las ramas excepto el bongo-baka, el kara y el sinyar bajo el término Sara–Bagirmi, y muchas otras lenguas son clasificadas de manera diferente a como lo hacen Bender y Blench.

Comparación léxica[editar]

Los numerales para subgrupos de lenguas bongo-bagirmi son:[1]

GLOSA Bongo-Baka Bagirmi Vale-Luthos
Baka Bongo Jur
Mödö
PROTO-
BONGO
Bagirmi
(Bʼarma)
Kenga Naba PROTO-
BAGIRMI
Luthos Vale PROTO-
VL
'1' ké̘ɗò kɔ̀tʊ́ kɔ̀tɔ́ *kɔɗo~
*kɛɗo
kɛ́ɗɛ̀ kàlāŋ fèné *kaɗa ɗóí kīɗá *kɛɗa
'2' ɡ͡bʀ͡ʙɛ̀ ŋɡɔ̀r rḯyö́ *ɾiyo sapi dìó rìyó *ɾiyo zíò díyò *diyo
'3' ɔ̀tà mʊ̀tːà mòtá *mota mtá mɔ̀tɔ́ mɔ̀tɔ́ *mɔta mútà mùtá *muta
'4' ɛ̀sɔ̀ ʔɛ́w sòwɔ́ *sowo sɔ̄ː sɔ́ *sɔː sɔ́ *sɔ
'5' ìɲì múì mùyí̈ *muyi mīː móy *mi~
*moi
*mi
'6' 5+1 dɔ̀kɔtʊ́ mòdɔ́ːkɔ̀tɔ́ *dɔm+1 mìká mɛ̀cɛ́ míʃà *mi-ka 5+1 5+1 *5+1
'7' 5+2 dɔ́ŋɡɔr mòdɔ́mòrḯyö́ *dɔm+1 tʃílí cīlí sī̄lí *čili kál m͡bákàɗɛ̀
8-1
5+2 *
'8' 5+3 dɔ̀mʊ́tːà mòdɔ́ːmòtá *dɔm+3 marta mārtá rātá *marta m͡bákàɗɛ́ ɗɔ̄ɗɔ̄sɔ́ *5+3
'9' 5+4 dɔ̀mʔɛ́w mòdɔ́mòsòwɔ́ *dɔm+4 doso jɛ́rnàŋ rɔ̄fó *do+sɔː kál ɓú
10-1
kàmnànɡà
kīɗá (10-1)
*2x4(?)
'10' sɔ̀kɔ́ kɪ̀ː ɓùtë́ *ɓu-(?) dòk kemɛ́ sīk *sik ɓú ɓúfú *ɓu-
GLOSA Sara PROTO-
SARA
Bébot Bediond Gulay Kaba Kaba
deme
Kaba
na
Mango Mbay Ngam Ngambay Sar
'1' káre kárē kérē kaára ɗíyá kárē kárē kə́rā kóɡīí kàrā kóɡīí *kare
'2' ɟó jōó jōó joːà jōó jōó jōó dīyó jōó jōó *joː
'3' mɨ̀té mə̀tá mùtœ́ moètàː mùtɔ́ mùtá mɨ̀tə́ mə̀tá mə̀tá mùndá mə̀tá *mɨta
'4' sɔ́ː sɔ́ sɔ́ sóà sɔ̀ɔ́ sɔ̀ɔ́ sɔ́ sɔ̄ɔ́ sɔ́ sɔ́ sɔ́ *sɔː
'5' mḭ́ː mïù mìí mìí mḭ̄́ḭ *miː
'6' mɛ̰hɛ mêhḛ́ mèhé̯ mïìsàːn mìi kàlí màhá mèhẽ́ kə́-bɔ̀y-dètə́ mêhḛ́ mìsã́/
màhã́
mèhé̯ *misã́
*mihã
'7' sɨrí sīrí sìrí sirïù mìí já jó mìtə́kə́jə́ sīrí tènə̀-mə̀tá sīrí sīrí sìrí *siri
'8' ɟiɟó jī jōó sɔ́sɔ́ jijoːà sàlānjā sàlīnjā jī̄-nàɲ-jōó jī-jōó sɔ́sɔ́ jī̄-này-jōó sɔsɔ *sɔsɔ /
*ji joː
'9' ɟikáre jī kárē jī kérē jikaàra dɔ̀ kám dàhábú jī̄-nàɲ-kárē jī-kə́rā ndōhó jī̄-này-kárā ndōkó *ji kare
'10' dɔ̀ɡɨ dɔ̀ɡə̀ dɔ̀ɡə̀ dóèkuè dɔ̀ɡɔ̀ dɔ̀ɡɔ̀ dɔ̀ɡɨ̀ kə̀lá kùtə̀ dɔ̀ɡə̀ kùtə̀ *dɔɡə/
kutə

Referencias[editar]

Bibliografía[editar]

Enlaces exteriores[editar]